За нас

„Европейски институт за иновации и стратегически анализ“ ООД е създаден през 2011 г. от екип професионалисти с цел извършване на научно-изследователска и развойна дейност и предоставяне на интегрирани иновативни, консултантски и управленски услуги. От създаването си дружеството работи в постоянно сътрудничество с най-добрите експерти в областта на научните изследвания, включително по отношение финансовото, технологичното, инженеринговото и управленското обезпечаване на иновативни проекти.

Дружеството предлага широк спектър от професионални услуги, включително: Специализирани услуги-оценка на бизнеса, бенчмаркинг на технологиите и иновациите,оценка на организационното развитие,комплексна подготовка на проектни предложения, управление на проекти и финансово-икономически услуги. Управленско консултиране-пазарни и индустриални анализи, бизнес планиране,разработване на стратегии, управленски техники и методики, финансов и оперативен мениджмънт. Услуги, подпомагащи бизнеса-индустриални и секторни анализи,маркетингови проучвания,инвестиционни анализи и анализи разходи-ползи.  Развитие на мениджмънта-бизнес инкубиране, обучение на персонала на клиентите, подготовка и участие в изпълнението на международни проекти за обучение и усъвършенстване на мениджмънта.

Дългосрочната стратегия на дружеството е организацията да премине от етапа на научноизследователска и развойна дейност и генериране на знания към реалното им приложение в икономиката чрез производство на иновативни продукти и внедряване на иновативни процеси. Изпълнението на дейностите, свързани с подобна стратегия позволяват на дружеството не само да повиши капацитета си за разработване на иновации, но и да създаде инфраструктура за реалното им внедряване в производство и последваща пазарна реализация.